Zdjęcia 360

PANORAMY 360 WIRTUALNE SPACERY

Współ­pra­cu­jący z nami foto­graf Michał Rezik jest reko­men­do­wa­nym foto­grafem Google. Dzięki temu możemy wyko­nać świet­nej jako­ści wir­tu­alne wycieczki Two­jej firmy. Zdję­cia 360 stopni są świet­nym spo­so­bem poka­za­nia Two­jej lokal­nej firmy w sieci. Klienci przez wizytą będą mogli spraw­dzić w inter­ne­cie jak wygląda Twoja firma, więc poczują od razu pew­niej. Bada­nia Google wyka­zały, że dzięki spa­ce­rze w Street view można zapew­nić sobie dwa razy wię­cej klien­tów.

Wirtualne spacery są idealne dla

wdrożenia vr

Pano­ramy 360 można oglą­dać na kom­pu­te­rze, lap­to­pie lub dowol­nym urzą­dze­niu mobil­nym. Naj­lep­szy efekt uzy­skuję się przez odtwa­rza­nie wir­tu­al­nych spa­ce­rów na smart­fo­nie wraz z parą googli VR. Więk­szość nowo­cze­snych tele­fo­nów ofe­ruję taką moż­li­wość, wystar­czy kom­plet odpo­wied­nich czuj­ni­ków (żyro­skop, itp.). Do tele­fonu należy doku­pić spe­cjalne google car­bo­ard, które obec­nie dostępne są w każ­dym skle­pie z elek­tro­niką. Posia­da­jąc taki zestaw możemy pre­zen­to­wać np. nasze reali­za­cje na tar­gach bran­żo­wych, gdy jeste­śmy archi­tek­tami. Ofe­ru­jemy pomoc w wybo­rze i kup­nie odpo­wied­niego sprzętu do VR. 

panoramy 360 wirtualne spacery
panoramy 360 wirtualne spacery

jak zrobić panoramy 360 ?

Pano­ramy 360 są two­rzone przy pomocy apa­ratu peł­no­klat­ko­wego z przy­pię­tym obiek­ty­wem sze­ro­ko­kąt­nym. Całość zamo­co­wana jest na spe­cjal­nej gło­wicy pano­ra­micz­nej, która umoż­li­wia pre­cy­zyjne wyko­na­nie serii zdjęć. Sekwen­cje foto­gra­fii umiesz­cza się w spe­cjal­nym pro­gra­mie skła­da­ją­cym. Po zło­że­niu pano­ramy można umie­ścić już ją na inter­ne­cie lub stwo­rzyć wir­tu­alny spa­cer 360 stopni na przy­kład w apli­ka­cji Street view.