FOTOGRAFIA REKLAMOWA

PACKSHOT

Ele­ganc­kie, pro­ste zdję­cia na bia­łym tle to pod­stawa suk­cesu sklepu inter­ne­to­wego. Wyko­namy pack­shoty Two­ich pro­duk­tów także w tech­nice 360 stopni, która pozwala uka­zać przedmiot z każ­dej strony. Dodat­kowo zdję­cia możemy pod­dać szpa­ro­wa­niu (wycię­cie obiektu z tła) , dzięki temu zabie­gowi uzy­skamy ide­alne białe lub prze­zro­czy­ste tło. Każdy pack­shot pod­da­wany jest retu­szowi w pro­fe­sjo­nal­nym pro­gra­mie do edy­cji, tak aby pro­dukt ide­al­nie się pre­zen­to­wał w skle­pie inter­ne­to­wym oraz na mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych.
Fotograf Bielsko-Biała, Kraków, Katowice

FOTOGRAFIA ŻYWNOŚCI

Zapew­niamy piękne, sty­li­zo­wane zdję­cia żyw­no­ści, które są świet­nym roz­wią­za­niem dla restau­ra­cji, kawiarni, barów, klu­bów. Takie foto­gra­fie świet­nie spraw­dzą się w por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych (Insta­gram, Face­book) oraz na wła­snych stron inter­ne­to­wych. Ist­nieje moż­li­wość foto­gra­fo­wa­nia u klienta dzięki pełni mobil­nego stu­dia. Posia­damy spe­cjalne obiek­tywy makro (Tam­ron 90 mm) prze­zna­czone do małych obiek­tów.
Fotograf Bielsko-Biała, Kraków, Katowice

FOTOGRAFIA produktowa

Foto­gra­fia pro­duk­towa to świetny spo­sób na pro­mo­cje swo­ich pro­duk­tów. Takie zdję­cia można wyko­rzy­stać w inter­ne­cie, ulot­kach, bane­rach oraz wszel­kich mate­ria­łach rekla­mo­wych. Zdję­cia pro­duk­towe możemy wyko­nać u klienta. Sty­li­zu­jemy uję­cia, doda­jemy cie­kawa tła. Jest to cie­kaw­sza forma przed­sta­wie­nia przedmiotu niż na bia­łym tle.

Fotograf Bielsko-Biała, Kraków, Katowice

FOTOGRAFIA
wnętrz

Jesteś archi­tek­tem, pro­jek­tan­tem wnętrz, posia­dasz agen­cje nie­ru­cho­mo­ści lub chcesz sprze­dać swoje miesz­ka­nie, dom? Zad­baj o pro­fe­sjo­nalne zdję­cia wnętrz, które uatrak­cyj­nią Twoją ofertę. Dzięki temu zyskasz wię­cej klien­tów. Wyko­nu­jemy także zdję­cia do wizy­tó­wek w mapach Google, wir­tu­alne spa­cery oraz poje­dyn­cze pano­ramy 360.
Fotograf Bielsko-Biała, Kraków, Katowice
Fotograf Bielsko-Biała, Kraków, Katowice

JAK PRACUJEMY?

Pra­cu­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie reno­mo­wa­nych firm takich jak Nikon, Sigma Art., Pro­foto. Sto­su­jemy apa­rat pełno-klat­kowy o dużej roz­dziel­czo­ści. Zapew­nia on ide­alny wynik koń­cowy. Zdję­cia są obra­biane na spe­cjal­nym moni­to­rze gra­ficz­nym Eizo przy pomocy pro­gra­mów gra­ficz­nych z Pakietu Adobe (Pho­to­shop, Ligh­troom, Bridge). Pra­co­wa­li­śmy dla takich firm jak Dobry­Na­jem, Bra­cia­Mły­nar­scy oraz wiele innych.

Fotograf Bielsko-Biała, Kraków, Katowice